เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

                ระเบียบสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน
1. ระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาชิก
3. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
4. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
5. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2562
หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้
6. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อการซื้อสินค้าจากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
7. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
8. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์(รอแก้ไข)   
9. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการลงทุนในการดำเนินการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายข้าว และถั่วเหลืองตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองในสถานบันเกษตรกร
10. ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี
11. ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
12. ระเบียบว่าด้วย การยืมเงินทดรองของสหกรณ์(รอแก้ไข)
หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ
13. ระเบียบว่าด้วย การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย(รอแก้ไข)
14. ระเบียบว่าด้วย การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
15. ระเบียบว่าด้วย การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
16. ระเบียบว่าด้วย ตลาดกลางรวบรวมผลิตผลการเกษตรประจำตำบล
หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
17. ระเบียบว่าด้วย คณะอนุกรรมการ
18. ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติศักดิ์
19 - ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2556
      - ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2564
      - ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2565
20 ระเบียบว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
21 ระเบียบว่าด้วย เงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
22 ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์
23 ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
24 ระเบียบว่าด้วย เงินทุนสะสมเพื่อสาธารณประโยชน์
25 ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนรักษาระดับเงินปันผล(รอแก้ไข)
26 ระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการงานศพของสมาชิก และคู่สมรสของสมาชิก(รอแก้ไข)
หมวดว่าด้วยสวัสดิการ
27 ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
28 ระเบียบว่าด้วย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(รอแก้ไข)
29 ระเบียบว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด
30 ะเบียบว่าด้วย กลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือเยาวชนสหกรณ์)
31 ระเบียบว่าด้วย กลุ่มสมาชิก
32 ระเบียบว่าด้วย กลุ่มอาชีพในสหกรณ์
33 ระเบียบว่าด้วย กองทุนกลุ่มอาชีพในสหกรณ์(รอแก้ไข)
34 ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรณ์ (โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์)(รอแก้ไข)
35 ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ 
36 ระเบียบว่าด้วย วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์
37 ระเบียบว่าด้วย การควบคุมและการใช้รถยนต์
38 ระเบียบว่าด้วย การใช้เครื่องมือทุ่นแรง การใช้บริการ และการซ่อมแซมเครื่องทุ่นแรง
39 ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพให้สมาชิก
40 ระเบียบว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
41 ระเบียบว่าด้วย การใช้ห้องประชุมของสหกรณ๋การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
42 ระเบียบว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตรและสถาบันเกษตร (ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร)
43 ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
44 ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์
45 ระเบียบว่าด้วย การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน
46 ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
 
Online:  1
Visits:  296,454
Today:  80
PageView/Month:  2,011