เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  296,469
Today:  95
PageView/Month:  2,026
Last Update:  1/9/2566
 
ประวัติความเป็นมา
ของ
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
------------------------------------------
ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์
         นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ซึ่งเรียกว่าสหกรณ์หาทุนขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 คือ  สหกรณ์หาทุนวัดจันทร์  ไม่จำกัดสินใช้  ก็ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนสมาคมที่ 2 ขึ้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เช่นกัน
โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์หาทุนพรหมพิราม ไม่จำกัดสินใช้”  ทะเบียนเลขที่ 2/14 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 จึงนับว่าเป็นสหกรณ์แห่งที่ 2 ของประเทศไทยได้จัดตั้งที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดตั้งครั้งแรกมีสมาชิกตั้งรวม 19 คน  ใช้ทุนดำเนินงานเมื่อแรกตั้ง 1,747.20 บาท ต่อมาได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นอีกดังนี้
              ปี   พ.ศ. 2462    จัด
              ปี   พ.ศ. 2474    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 1 สหกรณ์
              ปี   พ.ศ. 2477    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 1 สหกรณ์
              ปี   พ.ศ. 2483    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 5 สหกรณ์
              ปี   พ.ศ. 2485    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 6 สหกรณ์
              ปี   พ.ศ. 2491    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 2 สหกรณ์
              ปี   พ.ศ. 2493    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 5 สหกรณ์
              ปี   พ.ศ. 2495    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 2 สหกรณ์
              ปี   พ.ศ. 2496    จัดตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 3 สหกรณ์
                 รวม            35  สหกรณ์

ตั้งสหกรณ์หาทุนจำนวน 5 สหกรณ์
       ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2492 ได้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นอีก 1 สหกรณ์เป็นประเภทสหกรณ์ประมง ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การประมงพิษณุ จำกัดสินใช้” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 เลขทะเบียนที่ 1/7485 มีสมาชิกแรกตั้ง 54 คน เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำในลำคลองโปร่งนก  ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติการควบสหกรณ์หาทุนเข้ารวมกันเป็นสหกรณ์การเกษตร
         ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2511 มาตรา 81 ซึ่งมีบทบัญญัติให้สหกรณ์ชนิดเดียวกันตั้งแต่สองสหกรณ์ขึ้นไปอาจควบกันได้ สหกรณ์ประเภทหาทุนของอำเภอพรหมพิราม จำนวน 36 สหกรณ์  มิได้มติควบเข้ากันกับสหกรณ์อื่น ๆ เป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จำกัด รวม 2 สหกรณ์ด้วยกันคือ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม ไม่จำกัดสินใช้  จดทะเบียนควบเข้าหากันเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2514 เลขทะเบียน 317/11640                                                                                      
         ต่อมาสหกรณ์นี้ได้มีมติให้เปลี่ยนชนิดเป็นสหกรณ์จำกัด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2514 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามสอง ไม่จำกัดสินใช้  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514 เลขทะเบียน 318/11641 จากการควบสหกรณ์หาทุนเข้ากัน  16 สหกรณ์
         ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2514  สหกรณ์ชนิดไม่จำกัดที่ควบเข้าหากันได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้เปลี่ยนชนิดเป็นสหกรณ์ “จำกัด” ดังนั้น  เมื่อวันที่
26  สิงหาคม  พ.ศ. 2514 จึงมีสหกรณ์ในเขตอำเภอพรหมพิราม คือ
         -  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามหนึ่ง  จำกัด
         -  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามสอง  จำกัด
         -  สหกรณ์การประมงพิษณุ  จำกัด

                 การควบสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การประมงเข้าหากันเป็นสหกรณ์การเกษตร
              เนื่องจากในระยะต่อมามีการสับสนในการติดต่อระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และเพื่อความคล่องตัวในการควบคุมดูแลส่งเสริมคณะผู้แทนของสหกรณ์ทั้ง 3 สหกรณ์  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามหนึ่ง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามสองจำกัด และสหกรณ์การ ประมงพิษณุ จำกัด ได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 มีมติเป็นเอกฉันท์ขอจดทะเบียนควบสหกรณ์ทั้ง 3 เข้าเป็นสหกรณ์การเกษตรและได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เลขทะเบียน ที่ กสก. 29/2517 โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด”

 
 
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
เกี่ยวกับเรา
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์
 
 
 
Online:  1
Visits:  296,469
Today:  95
PageView/Month:  2,026